Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YOURSPORT PLUS S.R.O.

(VERZE 1, PLATNÁ OD 1.1.2022)

 

(VOP)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(a) Společnost yoursport plus s.r.o. se sídlem na adrese Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00, Praha 9, identifikační číslo 04430379, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 247265 (Prodávající) provozuje internetový portál dostupný na http://www.ironic.yoursport.cz, na kterém nabízí funkční vybavení a oblečení (Portál).
(b) Klientem je osoba, která si prostřednictvím Portálu zakoupí některé z nabízeného zboží nebo si na Portálu vytvoří svůj uživatelský účet, přičemž klientem může být fyzická i právnická osoba(Klient).
(c) Tyto VOP se uplatní na Klienty, kteří využívají funkcionality Portálu.
(d) Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Klientem vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícíma Klientem (Smlouva). Součástí Smlouvy jsou tyto VOP vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (Občanský zákoník).
2. PORTÁL A UŽIVATELSKÝ ÚČET
(a) Pokud to rozhraní Portálu umožní, je Klient oprávněn si bezplatně na Portálu vytvořit svůj uživatelský účet (Uživatelský účet), který mu usnadní užívání Portálu. Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro nákup zboží na Portálu. Pokud si Klient vytvoří na Portálu Uživatelský účet, je povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž takto uvedené údaje pak Prodávající považuje za aktuální a správné.
(b) Uživatelský účet bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a nesmíumožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
(c) Klient se zavazuje udržovat svoje údaje uvedené na svém Uživatelském účtu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho údajů, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Prodávajícímu nebo změněné údaje aktualizovat. V případě nesplnění této povinnosti nese Klient odpovědnost za případnou újmu vzniklou Prodávajícímu.
(d) Klient bere na vědomí, že Portál, případně Uživatelský účet, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Prodávajícího zajišťují provoz Portálu nebo jiných souvisejících služeb.
(e) Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet Klienta, pokud Klient svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 3 roky nebo v případě, kdy Klient závažně poruší Smlouvu či tyto VOP.
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
(a) Portál obsahuje informace o zboží, které si Klient může prostřednictvím Portálu u Prodávajícíhozakoupit. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
(b) Veškeré na Portálu uvedené nabídky zboží jsou pouze informativního charakteru a Prodávajícítakovým uvedením nečiní nabídku k uzavření Smlouvy a není tak ani povinen s Klientem Smlouvu ohledně příslušného zboží uzavřít. Ustanovení § 1732 odstavce 2 zákona Občanskéhozákoníku se nepoužije.
(c) Objednávka může být prostřednictvím Portálu uzavřena jedině na základě řádně vyplněného příslušného formuláře na Portálu (Formulář) a jeho akceptace ze strany Prodávajícího. Před odesláním Formuláře je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Formuláře. Formulář Klient Prodávajícímu odešle kliknutím na příslušné tlačítko na Portálu. Údaje uvedené ve Formuláři považuje Prodávající za správné. Neprodleně po obdržení Formuláře Prodávající Klientovi toto obdržení potvrdí emailovou zprávou na Klientem zadanou emailovou adresu (Emailová adresa). Smlouva je tak uzavřena a nabývá účinnosti v okamžiku, kdy je Klientovi doručeno přijetí Formuláře Prodávajícím na Emailovou adresu.
(d) V potvrzení Prodávající Klientovi zašle fakturu – daňový doklad a případně další vhodné či související dokumenty.
(e) V případě zjevné technické chyby na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na Portálu není Prodávající povinen dodat Klientovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Klientovi bylo zasláno potvrzení o přijetí Formuláře.
(f) Vyplněním Formuláře Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
4. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
(a) Po uzavření Smlouvy je Klient povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu za zboží včetně souvisejících nákladů na balení a případné dodání zboží (Kupní cena). Výše Kupní ceny je pro příslušné zboží uvedena v ceníku uveřejněném na Portálu a/nebo u příslušného zboží. To nemá vliv na právo Prodávajícího podle svého uvážení prodávat zboží i za nižší ceny nebo jej poskytovat zdarma.
(b) Kupní cena může být uhrazena následujícími způsoby:
(i) převodem na bankovní účet Prodávajícího číslo 271469265/0300 vedeného u ČSOB; nebo
(ii) dobírkou v hotovosti při přebírání zboží.
(iii) kartou online přes platební bránu GOpay – akceptujeme tyto platební karty: MasterCard, EuroCard, Maestro, VISA a Visa Electron.
(c) Kupní cena je splatná:
(i) v případě bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího do 5 dní ode dne uzavření kupní smlouvy;
(ii) v případě platby v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží.
(iii) Bezprostředně po přesměrování do platební brány GOpay
(d) Pokud je Klientem podnikatel a nákup zboží je osvobozen od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Klienta a Klient následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Klienta Prodávajícímu příslušným úřadem doměřena daň nebo jiný odvod, je Klient povinen Prodávajícímu uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.
5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
(a) Způsob a místo dodání zboží si Klient vybírá v rámci objednání zboží na Portálu.
(b) Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy sjednánna základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a předání zboží.
(c) Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Klientem v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Klientpovinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
(d) Při převzetí zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.
(e) Klient nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením Kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Klienta převzetím zboží
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
6.1 Odstoupení Klienta od Smlouvy a vrácení Kupní ceny
(a) Klient, který je fyzickou osobu a nejedná při uzavírání a plnění Smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem (Spotřebitel).
(b) Od Smlouvy může Spotřebitel bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dní ode dne převzetí zboží, a to zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Prodávajícího nebo na emailovou adresu Prodávajícího (Spotřebitel může (není to však jeho povinnost) pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP). Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Spotřebiteli obratem Prodávající potvrdí na Emailovou adresu. Kupní cenu Spotřebiteli v takovém případě Prodávající uhradí nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení Spotřebitele od Smlouvy stejným způsobem, jakým Kupní cenu od Spotřebitele obdržel, případně jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli Kupní cenu dříve, dokud mu není zboží doručeno nebo od Spotřebitele neobdrží potvrzení o tom, že zboží Prodávajícímu odeslal.
(c) Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(d) Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
(e) Zboží musí vrátit Spotřebitel Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
(f) Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud bylo zboží na základě jeho přání nebo pro jeho osobu upraveno.
(g) Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
(h) V případě, že v souladu s těmito VOP Spotřebitel od Smlouvy odstoupí, ruší se Smlouva od počátku.
(i) Klient, který není Spotřebitelem, nemá právo od Smlouvy odstoupit, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
6.2 Odstoupení Prodávajícího
(a) Prodávající má možnost od Smlouvy odstoupit, pokud Klient neuhradí Kupní cenu řádně a včas.Prodávající může dále od Smlouvy odstoupit v případě, pokud jsou zásoby předmětného zboží vyprodány nebo pokud zboží již není dále na trh výrobcem tohoto zboží dodáváno.
(b) Odstoupení od Smlouvy bude vždy činěno písemně a bude Klientovi zasláno na jeho Emailovou adresu.
(c) Pokud Prodávající od Smlouvy odstoupí až poté, co Klient uhradil Kupní cenu, Prodávající Kupní cenu Klientovi vrátí bez zbytečného odkladu převodem na Klientův bankovní účet nebo jiným dohodnutým způsobem.
7. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
(a) Pokud Klient uzavřel Smlouvu jako Spotřebitel, může uplatnit svá práva z vadného plnění do dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží. V ostatních případech může Klient svá práva z vadného plnění uplatnit do dvanácti měsíců ode dne převzetí zboží.
(b) Práva z vadného plnění může Spotřebitel uplatnit zasláním reklamace dopisem na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího nebo osobně v sídleProdávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik přijetí reklamace kteroukoliv z výše popsaných možných forem. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady budevyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Spotřebitel nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace bude Spotřebitel Prodávajícím informován.
(c) Reklamace musí obsahovat alespoň popis vad a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Požadovaným způsobem vyřízení reklamace může být výměna za nové zboží, oprava zboží nebo přiměřená sleva z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně využívat, může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
(d) Klient, který není Spotřebitelem, má práva z vadného plnění podle příslušných právních předpisů.
(e) Reklamaci nelze uplatnit ke zboží a funkcionalitám Portálu, které jsou/byly poskytnuty zdarma. 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Klient bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem prodeje zboží a provozu Portálu v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Klienta Prodávajícím jsou uvedeny na [___].
9. UKONČENÍ SMLOUVY
(a) Pokud není ve Smlouvě nebo v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, žádná ze stran Smlouvy není oprávněna jednostranně ukončit Smlouvu (například odstoupením či výpovědí apod.), ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(a) Prodávající nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu odeslaného nebo zveřejňovaného Klientem na Portálu. Prodávající neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na Portálu ani za případné protiprávní jednání Klienta prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních práv nebo práv duševního vlastnictví.
(b) Smlouva včetně těchto VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na písemnou žádost Klientu mu bude zaslána na Klientovu Emailovou adresu.
(c) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
(d) Prodávající není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
(e) V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
(f) Klient i Prodávající na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
(g) Smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Klienta a Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
(h) K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s , nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
(i) V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz). Spotřebitelv takovém případě může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(j) Prodávající je oprávněn změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Klienta formou zveřejnění změn na Portálu s uvedením data účinnosti vyznačených změn. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
(k) Pokud Smlouva nestanoví jinak, není žádná ze stran Smlouvy oprávněna započíst jakoukoli svou pohledávku za druhou stranou Smlouvy (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce druhé strany Smlouvy (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany Smlouvy.
(l) Není-li výslovně uvedeno jinak, každá ze stran Smlouvy nese veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.
(m) Všechna práva k Portálu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Portál nebo jeho část bez souhlasu Prodávajícího.
(n) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál a užívat Portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
(o) Pokud Prodávající s Klientem sjednal Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami, uplatní se tyto VOP v tom rozsahu, v jakém neodporují tomuto smluvnímu ujednání.
(p)
PŘÍLOHA
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy
Adresát:
yoursport plus s.r.o.
Dyjská 846/4
196 00, Praha 5 - Čakovice
Česká republika
identifikační číslo 04430379
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 247265
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy níže uvedeného zboží:
 
 
__________________________________________________________________________________
Číslo objednávky__________________
Datum objednání__________________
 
Jméno a příjmení_______________________________________________
Adresa_______________________________________________
 
Datum __________________
 
 

Podpis __________________

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení